TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Sayın Başkan, sayın üyeler;konuşmamı, Türkiye Büyük Millet Meclisiyleilgili önemli gördüğüm dört konudagörüşlerimizi belirterek bitirmek istiyorum. Bunlardanbirincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisindeki personelistihdamı ve ücret düzenidir. Çalışanların bir kısmıkadroludur; bir kısmı kamuda kadroludur, buradageçici görevle çalışır;bir kısmı kamuda sözleşmelidir, yine,burada geçici görevlidir. Aynı işi yapanbu insanlara üç değişik ücret ödenir.Bu farklılığın mutlaka giderilmesi veMecliste çalışan insanların Meclispersoneli olarak görev yapması sağlanmalıdır. Sayın milletvekilleri, grup sözcülerininkonuşmalarının bitimine kadar soru alma imkânımızvardır; ondan sonra soru almayacağız. Onun için,lütfen, soru sormak isteyen arkadaşlarımız,Divana, sorularını yazılı olarak göndersinler. Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar;Anayasamızın 153 üncü maddesi, yasalarıniptal kararı Resmî Gazetede yayımlanıncayakadar yürürlükte olduğunu, iptalin, yayımtarihinden önceki hukuk alanını etkilemeyeceğiniaçıkça öngörmüştür.O halde, yürürlüğü durdurmayı,yasa kuralıyla dahi düzenleyemeyiz. Böyle birusul yasası, Anayasaya aykırı olacaktır.Bize göre, bu sorun, içtihat ve yasa sorunu değil,aynen Anayasamızın idarî yargıda benimsediğiyöntemde olduğu gibi, Anayasa sorunudur. Yürürlüğüdurdurmaya imkân veren bir anayasa değişikliğinegidilmedikçe, bu konuda çıkarılacakher yasa, oluşturulacak her içtihat, sözügeçen Anayasa hükümlerini aşma çabasıolmaktan kurtulamayacaktır.

Bugüne kadar, bu yolların,36 bin kilometresi asfalt kaplama yapılabilmiştir.Hâlâ, asfalt kaplama yapılması gereken234 bin kilometre yol vardır. 1996 bütçesinde,bu amaçla, 8,1 trilyon para ayrılmışve ancak 4 bin kilometre asfalt kaplama yapılabilmiştir\. İlk bahsini yerleştir, oyunun heyecanına kapıl. bahsegel giriş\.1997 yılı bütçesinde ayrılanparayla, aynı miktarda yol yapılması hedeflenmiştir.Bu şekilde devam ederse, köy yollarınınasfalt kaplaması 71 yılda tamamlanacaktır. CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BaşbakanlıkDenizcilik Müsteşarlığı 1997 malîyılı bütçesiyle ilgili olarak, CumhuriyetHalk Partisi Grubunun görüşlerini sizlerle paylaşmakiçin söz almış bulunuyorum. YüceMeclisi ve televizyonları başında bizi izleyenhalkımızı saygılarımla selamlıyorum. Bu sebeplerden bir ikisini ifade etmek istiyorum.Bakınız, sanayileşme ve modern hayat şartlarınınkentlerde gelişmesi, ilerlemesi, köyden kente göçühızlandırmıştır. Ayrıca,köylere yeterince hizmetin olmayışı,yolu olmayan; suyu olmayan ve hatta çocuk okutacak birokulu olmayan, okulu olsa bile, birçok köyde olduğugibi, öğretmeni olmayan bir köyde, elbette ki, insanlarbarınmayacaktır. Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısıüzerinde, dün, Genel Kurulumuzda konuşmalar yapılırken,hatiplerimizi özellikle dinledim. Sayın Baykal’ı,Sayın Güner’i, Sayın Ecevit’i ve diğerhatipleri; özellikle de, Sayın Güneş Taner’idinledim. Doğru, biz, bu doğrularıkabul ediyoruz; çünkü, kendisi Hükümetortaklığı yaptı, bu yaralarda onun dapayı vardır. Birileri gelecek, tıpkı yumurtayıkırması gibi, İskender’in kılıcıylakördüğümü kesmesi gibi, elbette, denkbütçe hazırlayacak ve onu hayata geçirmekiçin de gayret sarf edecek, çaba harcayacak, kendisinide riske atacak.

Bakanve başbakana belli bir suç isnat edilerek onun YüceDivana sevki yolunda tasarrufta bulunma hakkı Parlamentoyatanınmıştır. Bana göre, parlamenterlikgörevi içinde en ağır olanı budur.Yani, kendi içinde görev yapan ve uzun yıllarkendisine güven duyduğu bir bakanı veya başbakanı,Parlamentonun, Yüce Divana sevk edebilmesi için çokciddî deliller olması lazım. Bu takdiri yaparken,parlamenterin, en azından, çok tarafsız vevicdanının sesini dinlemesi lazım. Ayrıca, bunun daha sağlıklıişleyebilmesi için, Yüce Divana sevk kararlarının,hatta soruşturma açılıp açılmamasıkonusunda, Anayasanın 100 üncü maddesinde ve-gerçi yok; ama- İçtüzükte bu konuyuincelemek lazım. Bunlar gizli oylamayla yapılırsa,bence daha sağlıklı bir sonuca varılabilir.Aksi takdirde, yani partilerin, böyle particilik hesabıyla,grupçuluk hesabıyla burada yanıltıcıkararlar alınabilir. Denetim faaliyeti konusunda, Yüce Meclisin budönemde çok önemli denetim fonksiyonu icra ettiğineinanıyorum. Bir defa, bir yıl içinde 9 soruşturmaönergesi verilmiştir; gensoru önergeleri verilmiştir.Bu denetim faaliyetleri içerisinde en önemli unsur,milletvekilinin vicdanına göre hareket etmesi gerekenkonu, Meclis soruşturmasıdır. Hele, dün, bir partimizin tecrübeli genelbaşkanının, son günlerdeki üniversiteolaylarını değerlendirmesi üzüntüvericidir.

 • Şimdi, en tartışmalı birsoruna geliyorum arkadaşlar; aktüel bir sorun…
 • Sayın Başkan, sayın üyeler;halkımız, yolsuzluklar konusunda, ta Bakanlar Kurulunakadar uzanan karanlık ilişkiler konusunda son dereceduyarlı ve tepkisini sokaklara dökülerek gösteriyor.Bu, halkımızın hem hakkı hem de görevidir;ama, Mecliste grubu bulunan partilerin görevi, tepkiyi, burada,çözümlerle birlikte göstermektir.
 • Ülkemizin ve rejimimizin en temel, en kutsalkurumu olan Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisibütçesinin müzakeresi sırasında,değerli arkadaşlarımızın, bu kurumundaha sağlıklı işleyebilmesi, ülkeye,millete daha faydalı hizmetler yapabilmesi yönündebize yönelttikleri tenkitlerden dolayı hepsine teşekkürediyoruz.
 • Ben, bütçenin teknik ve rakamsal boyutlarınageçmeden önce, mukaddime babında, köydeyaşayan vatandaşlarımız açısındanbirkaç şeyi ifade etmek istiyorum.

A.ZİYA AKTAŞ (Devamla) – Bu Hükümetyüzünden, Türkiye, yurtdışındahorlanıyor. Alman Dışişleri BakanıKinkel çıkıp, Türkiye için “bizimCezayirimiz” diyebiliyor. Diğer çevreler ise,Türkiye için, şimdiden “Ortadoğu’nunKolombiyası” yakıştırmasınıyapıyor. Hayali müjdeler dağıtmakla meşgulHükümetten ise tık çıkmıyorarkadaşlar. Sayın Erbakan, geçen hafta “Hazinemizdoldu, parayı koyacak yer bulamıyoruz” demiş. Bari biz hatırlatalım, yurdumuzda sürekliaş ve iş isteyen milyonlar var; onun bir sözünekanıp, ta Malezya kapılarına gidip, eli boşdönen binlerce insan da dahil, milyonlarca insan işistiyor, aş istiyor. Sınav ve kadro kuyruklarındamilyonlarca insanımız bekliyor, perişan oluyor.Boş laflarla, şovlarla ve gaflarla insanlarımızın,halkımızın karnı doymuyor, yüzügülmüyor. Hükümet ise, boş laflar, şovlarve gaflardan vazgeçmek yerine, bunları yazan basını,bunları gösteren medyayı susturmaya veya satınalmaya çalışıyor.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;parlamenter rejim, gerçekten, çağımızınen uygar, en saygın rejimidir. Bu müesseseyi temsileden bizler; yani, halkın temsilcileri, milletvekilleriolarak, bu kürsüde ve burada, düşüncelerimizi,duygularımızı, ülke sorunlarınayönelik problemleri özgürce dile getirebilmekteyiz.Bu Yüce Parlamentoya, Meclis Başkanımızdahil, hepimizin sahip çıkması gerekmektedir.Bu konuda, hepimizin elinden gelen görevi yapacağımızainanıyorum. Dileriz, bu yılın bütçesindeve bundan sonraki çalışmalarda bu tutum terkedilir. Ülkemizde, yıllardan beri tartışılanve gerek literatürde ve gerekse denetimle ilgili çevrelerdeihtiyaç olarak kabul edilen -diğer ülke sayıştaylarınınçok büyük bir kısmında yıllardıruygulanmakta olan- verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetiminemutlaka geçilmesi gerekmektedir. Böylelikle, TürkiyeBüyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay,şekilden öte, malî olayların özünüyakalayabilme olanağına kavuşacaktır. Değerli arkadaşlarım, üzülerekbelirtmek istiyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız,tüm siyasî yaşamı boyunca ancak iki kezradikal davranabilmiştir. Birisi, bu Parlamentoda, üçsolcu genci “üçe üç, üçeüç” çığlıklarıarasında, intikam alırcasına darağacınagöndermekte tereddüt etmemiştir. Sayın milletvekilleri; 1997 Malî YılıGenel ve Katma Bütçeli İdareler BütçeKanunu Tasarıları ile 1994 ve 1995 Malî YıllarıGenel ve Katma Bütçeli İdareler KesinhesapKanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelerimizekaldığımız yerden devam edeceğiz;ancak, bütçe görüşmelerine geçmezdenönce Başkanlığın Yüce Kurulasunuşları vardır. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak.

Şu anda, devlet memurusayısı 2 milyona yaklaşmıştır;bunun yarısı kadar devlet memuru çalıştırılsa,devlet işlerinde en küçük aksama olmaz;devlet kadrolarını bu şekilde şişirmekleişsizlik de önlenemez. Doğru Yol Partisi Grubu adına, 1997 yılıBaşbakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığıbütçeleri üzerinde söz almışbulunuyorum. Başbakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığıbütçelerinin, milletimize, memleketimize hayırlıve uğurlu olmasını temenni ediyor, Grubum veşahsım adına, Yüce Meclisin değerliüyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan burada, Yüce Meclisindeğerli milletvekilleri de burada; 1997 yılında,ya bu denk bütçe denk olmazsa ne olacak sizin haliniz?! ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben,Denizcilik Müsteşarlığı bütçesiüzerinde durmak istiyorum. Böylece, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1997 malî yılı bütçesi ile 1994ve 1995 malî yılı kesinhesapları kabuledilmiştir; hayırlı olmasınıtemenni ederim.

O, inşallah, yapıldığında,bugün tenkit eden arkadaşlarımız içinegeçtiklerinde rahat ederler ve sonuçta da memnunolurlar. Bu itibarla, bu sıkıntıları,bu eksiklikleri gidermek üzere, geçen dönemdebaşlanan Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesive yeni tekniklere uygun yoklama ve oylama sisteminin getirilmesiiçin, biliyorsunuz, büyük salonumuzu bu seneihale ettik. Bu ihaleyi, sermayesinin tamamıdevlete ait olan Emlak Konut Anonim Şirketine verdik. Projeninyapılması, ihalesinin yapılması, denetimihepsi bu firma tarafından üstlenilmiştir vebu ihale bedeli 21 milyon dolardır. Ancak, bazıteknik aletlerin, oylamalardaki otomatik cihazların getirilipmonte edilmesi de 4 milyar lira civarında bir rakama baliğolmaktadır; hepsi 25 milyon dolar civarındadır.Tabiî, ben, mühendislik faaliyetlerinden anlamam; ancak, zannedersem, enine boyuna bu fiyat tartışılmışve birtakım incelemeler yapıldıktan sonrabu seviyeye gelinmiştir. Değerli arkadaşlarım, tabiîki, Türkiye Büyük Millet Meclisi de çağauymak zorundadır.

Bahsegel Bahis Sitesi Yorumlarında En Güncel Bilgiler – Bahsegel Yorumlarını İnceleyin ve Kazanan Olun

Contents

Bahsegel Bahis Sitesi Yorumlarında En Güncel Bilgiler – Bahsegel Yorumlarını İnceleyin ve Kazanan Olun

Bahsegel, Türkiye’nin en popüler online bahis sitelerinden biridir. Siz de kazançlı bahisler yapmak ve heyecan dolu bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, Bahsegel tam size göre!

Bahsegel yorumları, Bahsegel’in kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı ve platformun kalitesi hakkında gerçekçi bilgiler sunan bir kaynaktır. Bu yorumları inceleyerek, Bahsegel hakkında en güncel ve doğru bilgilere sahip olabilirsiniz.

Bahsegel, geniş spor bahisleri seçenekleri, canlı casino oyunları ve eşsiz promosyonları ile dikkat çekmektedir. Özellikle spor bahisleri tutkunları için zengin içeriği ile ön plana çıkan Bahsegel, yüksek oranları ve hızlı para çekme seçenekleriyle de tercih sebebidir.

Bahsegel yorumlar, Bahsegel’e üye olmayı düşünenler için önemli bir yol gösterici niteliği taşır. Diğer bahis severlerin deneyimleri, sizin de karar vermenizde yardımcı olacaktır. Bahsegel hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendinizi bu heyecanlı dünyaya dahil etmek için hemen üye olun!

Bahsegel ile kazanmanın keyfini yaşayın!

Bahsegel bahis sitesi nedir?

Bahsegel, online bahis ve casino hizmetleri sunan bir bahis sitesidir. Bahis severlere geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları seçeneği sunar.

Bahsegel bahis sitesi, kullanıcılarına yüksek oranlarla bahis yapma imkanı sunar. Futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi popüler spor dallarının yanı sıra birçok diğer spor dalında da bahis yapma fırsatı sunar.

Bahsegel aynı zamanda canlı bahis imkanı da sunar. Maçlar devam ederken canlı olarak bahis yapma şansınız bulunur. Canlı bahis sayesinde dakika dakika maçları takip ederek anlık olarak bahis yapabilirsiniz.

Bahsegel bahis sitesinde sunulan avantajlar:
– Geniş spor bahisleri seçeneği
– Yüksek oranlar
– Canlı bahis imkanı
– Güvenilir ve hızlı ödeme yöntemleri
– 7/24 müşteri desteği

Bahsegel bahis sitesi, kullanıcılarına aynı zamanda çeşitli bonus ve promosyonlar da sunar. Yeni üyelere hoş geldin bonusu, kayıp bonusu, yatırım bonusu gibi avantajlar sunan Bahsegel, kullanıcılarına daha fazla kazanma fırsatı sunar.

Bahsegel bahis sitesi, güvenilir ve lisanslı bir şekilde hizmet verir. Güvenli ödeme yöntemleri ile kullanıcıların bilgilerini korur ve kazançlarını hızlı bir şekilde öder.

Bahsegel bahis sitesi hakkında daha fazla bilgi almak ve bahis yapmaya başlamak için hemen siteye üye olabilirsiniz. Bahsegel yorumlarını da kontrol ederek diğer kullanıcıların deneyimlerini öğrenebilirsiniz.

Bahsegel bahis sitesi genel özellikleri

Bahsegel, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Türkiye’nin lider online bahis sitelerinden biridir. Bahsegel, kullanıcılarına yüksek oranlarla spor bahisleri, canlı bahisler, casino oyunları ve daha fazlasını sunar.

Bahsegel bahis sitesinin en önemli özelliklerinden biri, kullanıcıların güvenli ve adil bir oyun deneyimi yaşamasını sağlamak için hızlı ve güvenilir bir platform sunmasıdır. Sitenin SSL şifreleme teknolojisiyle korunan veri tabanı, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerinin güvenliğini garanti altına alır.

Bahsegel, kullanıcılarına çeşitli ödeme seçenekleri sunarak, hesaplara hızlı ve kolay para yatırma ve çekme işlemleri yapma imkanı sağlar. Site ayrıca, kullanıcılarına 7/24 canlı destek hizmeti sunarak, herhangi bir sorun yaşadıklarında profesyonel bir ekibin yardımına erişmelerini sağlar.

Bahsegel, spor bahisleri alanında geniş bir seçenek sunar. Futbol, basketbol, tenis, voleybol ve daha birçok spor dalında binlerce maça bahis yapabilirsiniz. Ayrıca, canlı bahis seçeneği ile maçları anlık olarak takip ederek heyecana ortak olabilirsiniz.

Bahsegel ayrıca çeşitli casino oyunlarına da ev sahipliği yapar. Slot makineleri, blackjack, rulet ve poker gibi popüler oyunları oynayabilir ve büyük ödüller kazanma şansını elde edebilirsiniz.

Bahsegel bahis sitesi, oyunlara katılan kullanıcılara çeşitli promosyon ve bonuslar sunar. Yeni üye olanlara hoş geldin bonusu, para yatırma bonusları ve özel kampanyalar gibi avantajlarla kullanıcılarını memnun etmektedir.

Bahsegel bahis sitesi, kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla, geniş oyun seçenekleri ve profesyonel destek ekibiyle Türkiye’nin en güvenilir bahis sitelerinden biridir.

Bahsegel bahis sitesi güvenilir mi?

Bahsegel, Türkiye’nin önde gelen bahis sitelerinden biridir ve bahis severlere güvenilir bir oyun deneyimi sunmaktadır.

Bahsegel’in güvenilirliği, lisanslı olması ve Curacao Hükümeti tarafından düzenlenmesi sayesinde sağlanmıştır. Bu lisans, sitenin adil ve şeffaf bir şekilde faaliyet gösterdiğini kanıtlar.

Bahsegel ayrıca, üyelerinin kişisel ve finansal bilgilerini korumak için en son güvenlik önlemlerini uygular. Kullanıcıların bilgileri şifrelenmiştir ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Bahsegel, geniş oyun seçenekleriyle de kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Sitenin spor bahisleri, canlı bahis, casino oyunları, poker ve daha fazlası gibi birçok farklı kategoriye sahip olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, Bahsegel kullanıcılarına yüksek oranlar sunarak kazançlarını maksimize etmelerine yardımcı olur. Hızlı ödeme seçenekleri ve 7/24 müşteri desteği gibi avantajları da bulunmaktadır.

Bahsegel bahis sitesi, benzersiz promosyonlar ve bonuslarla da kullanıcılarını memnun etmektedir. Yeni üyeler genellikle hoş geldin bonusu alırken, mevcut üyeler de düzenli olarak farklı promosyonlardan yararlanabilir.

Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında, Bahsegel’in güvenilir bir bahis sitesi olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kullanıcının olumlu yorumları ve memnuniyeti de bu görüşü desteklemektedir.

Yine de, bahis yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve soru işaretleriniz varsa Bahsegel’in müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz önemlidir.

Bahsegel bahis sitesi hizmetleri

Bahsegel, oyunculara çeşitli bahis hizmetleri sunan bir online bahis sitesidir. Site, spor bahisleri, canlı bahisler, casino oyunları, canlı casino ve daha fazlası gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahsegel bahis sitesi, yüksek oranlarla birlikte geniş bir spor bahisleri seçeneği sağlar. Futbol, basketbol, tenis, ​​voleybol gibi birçok popüler spor dalında bahis yapabilirsiniz.

Canlı bahisler, Bahsegel’in en popüler hizmetlerinden biridir. Oyun oynanırken canlı olarak bahis yapabilirsiniz. Canlı bahislerde daha fazla heyecan yaşayabilir ve anlık olarak taktik değişiklikleri göz önünde bulundurarak bahislerinizi avantajlı hale getirebilirsiniz.

Bahsegel, aynı zamanda çeşitli casino oyunlarına erişim sağlar. Slot makineleri, blackjack, rulet, poker gibi birçok farklı oyun seçeneği sunar. Canlı casino hizmetiyle gerçek krupiyeler eşliğinde masa oyunları oynayabilir ve gerçek bir casinoda olduğunuz hissini yaşayabilirsiniz.

Bahsegel, oyuncu memnuniyetine önem veren bir bahis sitesidir. Müşteri hizmetleri ekibi 7/24 hizmet sunar ve herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda size yardımcı olur. Ayrıca, Bahsegel’in kullanıcı dostu arayüzü, kolay navigasyonu ve güvenli ödeme seçenekleri gibi avantajları da bulunmaktadır.

Bahsegel bahis sitesi, yüksek kaliteli hizmetleri, geniş oyun seçenekleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Türk kullanıcılar arasında popülerliğini artırmaktadır. Bahis oynamak isteyenler için güvenilir bir seçenek olarak Bahsegel’i tercih edebilirsiniz.

Canlı bahis seçenekleri

Bahsegel bahis sitesinde, canlı bahis seçenekleriyle heyecan dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bahis yapabileceğiniz birçok farklı spor dalı bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz sporları takip ederken aynı zamanda tahminlerde bulunabilirsiniz.

Bahsegel’de canlı bahis, futbol, basketbol, tenis, voleybol, golf ve daha birçok popüler spor dalında sunulmaktadır. Maç başlamadan önce veya maç devam ederken bahis yapma şansına sahipsiniz. Canlı bahis seçenekleri arasında açık olan oranları takip ederek maçın gidişatına göre tahminlerinizi yapabilirsiniz.

Bahsegel ayrıca canlı maç izleme imkanı da sunmaktadır, böylece bahis yaptığınız maçları anlık olarak izleyerek daha fazla heyecan yaşayabilirsiniz. Canlı bahis seçenekleri ile size özel sunulan bonuslar ve promosyonlar da bulunmaktadır, bu da kazanma şansınızı artırır.

Canlı bahis seçenekleriyle daha fazla heyecan, daha fazla kazanç için Bahsegel’i tercih edin. Bahsegel bahis sitesi, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla kullanıcılarına en iyi bahis deneyimini sunmayı hedeflemektedir.

Bahsegel’e hemen kaydolun ve canlı bahis seçeneklerinden yararlanmaya başlayın!

Bahislerde başarılar dileriz!

Casino oyunları

Bahsegel, online casino deneyimini tamamlamak için çeşitli casino oyunları sunmaktadır. Gerçek bir casinoda olduğu gibi, Bahsegel’de de birbirinden heyecanlı casino oyunları bulunmaktadır. İster rulet, ister blackjack oyunlarına ilgi duyun, Bahsegel’de aradığınız oyunu bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Bahsegel’de sunduğumuz çeşitli casino oyunlarından bazıları şunlardır:

 1. Rulet: Rulet, klasik bir casino oyunudur ve Bahsegel’de farklı varyasyonları ile sunulmaktadır. Şansınızı denemek ve büyük ödüller kazanmak için rulet masalarına bahis yapabilirsiniz.
 2. Blackjack: Blackjack, stratejiye dayalı bir kart oyunudur. Bahsegel’de farklı blackjack masaları bulunmaktadır ve becerilerinizi geliştirerek kazanma şansınızı artırabilirsiniz.
 3. Slot makineleri: Eğlenceli ve renkli slot makineleri, Bahsegel’de bulunan popüler oyunlardan biridir. Farklı temalara sahip slot oyunlarını deneyerek büyük ikramiyeler kazanabilirsiniz.
 4. Poker: Bahsegel’de poker oynamak isterseniz, farklı poker oyunlarının yanı sıra poker turnuvalarına da katılabilirsiniz. Blöf yapma yeteneklerinizi kullanarak diğer oyuncuları alt edebilirsiniz.
 5. Bakara: Bakara, şans oyunları arasında en popülerlerinden biridir. Bahsegel’de bakara oynamak için farklı masalara katılabilir ve kazanma şansınızı deneyebilirsiniz.

Bahsegel casino oyunları, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek kaliteli grafikleri ile size eşsiz bir oyun deneyimi sunmaktadır. Ayrıca, Bahsegel’de oynadığınız casino oyunlarından bonuslar ve ödüller de kazanma şansınız bulunmaktadır.

Bahsegel casino oyunları ile heyecan dolu bir deneyim yaşamak isterseniz, hemen üye olun ve kendinize uygun bir oyun seçin. Bahsegel, size sınırsız eğlence ve kazanç fırsatı sunmaktadır.

Bahsegel bahis sitesi kullanıcı yorumları

Bahsegel bahsegel giriş güncel, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir platformdur. Kullanıcılar, Bahsegel hakkında çeşitli yorumlar yaparak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirler. İşte Bahsegel bahis sitesi hakkında yapılan bazı kullanıcı yorumları:

 • “Bahsegel, sunduğu geniş bahis seçenekleri ve güvenilir ödeme yöntemleri ile benim favori bahis sitesim. Kesinlikle tavsiye ederim!” – Ahmet
 • “Bahsegel bahis sitesinin kullanıcı dostu arayüzü beni çok etkiledi. Her şeyi kolayca bulabiliyor ve sorunsuz bir şekilde bahis yapabiliyorum. Başarılı bir site!” – Ayşe
 • “Bahsegel, canlı bahis seçenekleri konusunda gerçekten benzersiz bir deneyim sunuyor. Maçları canlı takip edebilme ve anında bahis yapabilme imkanı sayesinde kazançlarımı artırmayı başardım.” – Mehmet

Bahsegel bahis sitesi hakkında daha fazla kullanıcı yorumunu okumak için Bahsegel web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kullanıcı yorumları, Bahsegel’e güvenmek isteyen herkes için değerli bir referans kaynağıdır.

Pozitif bahsegel yorumları

Bahsegel, birçok bahis oyuncusu tarafından olumlu değerlendirmeler alan bir bahis sitesidir. İşte kullanıcıların pozitif bahsegel yorumları:

 • “Bahsegel, güvenilir ve hızlı ödeme yapma konusunda harika bir iş çıkarıyor.”
 • “Bahsegel’in şeffaf ve adil oyun politikası beni her zaman etkiliyor.”
 • “Müşteri hizmetleri ekibi, herhangi bir sorunla karşılaştığımda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulmama yardımcı oluyor.”
 • “Bahsegel, geniş bir bahis seçeneği sunuyor ve her zaman güncel ve rekabetçi oranlarla hizmet veriyor.”
 • “Sitenin kullanıcı dostu arayüzü, bahis yapmayı kolay ve keyifli hale getiriyor.”
 • “Bahsegel’in promosyon ve bonuslar konusunda cömert olması, beni her zaman memnun ediyor.”
 • “Gerek mobil uygulaması gerekse masaüstü sitesi, her zaman kesintisiz ve sorunsuz bir bahis deneyimi sunuyor.”

Bahsegel kullanıcıların olumlu yorumları, siteye olan güveni artırır ve yeni kullanıcıların bu güveni kazanmasına yardımcı olur.